Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 09:33

Άρχισε η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στην Γέφυρα Σερβίων

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Τη λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων µε την πραγµατοποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, όπως αυτές επιβάλλονται στο ανωτέρω µε (α.α.3) έγγραφο της Περιφέρειας της ∆υτικής Μακεδονίας, ως ακολούθως: • Τον καθορισµό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40χλµ /ώρα των διερχόµενων από τη γέφυρα οχηµάτων. • Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των διερχόµενων οχηµάτων άνω των 50 τόνοι.

2. Επιπρόσθετα, η κυκλοφορία επί της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων να επιτρέπεται µόνο για τη διέλευση ενός (1) φορτηγού οχήµατος µε ωφέλιµο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας κάθε φορά.

3. Η διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων καθορίζεται από 16-01-2020 έως 15- 02-2020, διάστηµα στο οποίο θα εκδοθεί απόφαση από την αρµόδια Υπηρεσία για τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου ταχύτητας και τον περιορισµό κυκλοφορίας οχηµάτων άνω των 50 τόνων µε παράλληλη τοποθέτηση της σχετικής σήµανσης.

4. Οι αρµόδιες τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας παρακαλούνται για την επίσπευση της τοποθέτησης στις δύο εισόδους της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων: (i) φωτεινών σηµατοδοτών (δίφωτοι: κόκκινο- πράσινο) µε αισθητήρες, ώστε να ρυθµίζεται η ελεγχόµενη διέλευση της γέφυρας από (1) φορτηγό όχηµα κάθε φορά, (ii) πινακίδες που θα καθορίζουν τα νέα προσωρινά όρια ταχύτητας και (iii) πινακίδες που θα καθορίζουν το ανώτατο επιτρεπόµενο µεικτό βάρος των φορτηγών οχηµάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3,45, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3ο -Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.

 

Ο ∆ιευθυντής

Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ

Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 09:41