Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 11:30

Ανέκυψε πρόβλημα με τις προσλήψεις δύο ατόμων ως δημοσιογράφων, στην Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας

Το άρθρο του νόμου  ν. 4483/2017 είναι ξεκάθαρο ως προς τα προσόντα και τις τυπικές προϋποθέσεις των υπο πρόσληψη δημοσιογράφων στην περιφέρεια.

Το ερώτημα είναι, εαν οι νεο προσλαμβανόμενοι ως δημοσιογράφοι της περιφέρειας, διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις.

Το θέμα σύμφωνα με πληροφορίες του vetonews,  έχει φθάσει ως καταγγελία στην ΕΣΗΕΜΘ, ενώ  υπάρχει και ένσταση που εχει κατατεθεί στο γρ.του Περιφερειάρχη Γ.Κασαπίδη απο ενδιαφερόμενους συνυποψήφιους της θέσης.

*Άρθρο 38

Με την ̟παρούσα διάταξη ε̟πανασυστήνονται οι θέσεις αυτές στις Περιφέρειες, ̟πάλι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας όσης και η θητεία του Περιφερειάρχη. Στη θέση αυτή µ̟πορούν να ̟προσληφθούν δηµοσιογράφοι ̟που είτε είναι µέλη αναγνωρισµένης ε̟παγγελµατικής δηµοσιογραφικής οργάνωσης στην Ελλάδα, είτε έχουν διετή τουλάχιστον ̟προϋ̟ηρεσία ως δηµοσιογράφοι, η ο̟ποία α̟ποδεικνύεται α̟πό την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Η ̟πρόσληψη του εν λόγω προσω̟πικού γίνεται µε α̟πόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και εξαιρείται της διαδικασίας έγκρισης της Ε̟πιτρο̟πής της ΠΥΣ 33/2006, ό̟πως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας του ν.2190/94 και ν.3812/2009, ό̟πως ισχύουν. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και αζηµίως για την οικεία Περιφέρεια.

*Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού ̟πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ε̟πιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)- Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το ̟προσω̟ικό των ΟΤΑ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 13:26